Dagsljus eller elektriskt ljus – påverkar det inlärningsmiljön?

Visste du att väl utformade klassrum kan göra en stor skillnad för studieresultatet? Studier har visat att förbättrade fysiska egenskaper kan öka elevernas inlärningsförmåga. I den här artikeln tittar vi närmare på hur dagsljus och elektriskt ljus kan påverka inlärningsförmågan.

Under de senaste åren har skolor och utbildningsinstitutioner blivit alltmer medvetna om hur väl utformade och väl upplysta klassrum kan förbättra elevernas inlärningsförmåga.

University of Salford i Manchester¹ gjorde 2015 en studie som visar på att skillnader i klassrummets fysiska egenskaper förklarade 16 % av variationen i inlärningsresultaten över ett år för de 3 766 elever som ingick i studien.

Den visade också att av de studerade variablerna är belysning den designparameter som har enskilt störst inflytande på inlärningsmiljöer och elevernas resultat.

Gratis E-bok Bygga bättre skolor Ladda ner den här e-boken och gör en djupdykning i de sex designelementen som arkitekter kan använda för att designa framtidens skolor. Ladda ner nu

Dagsljus eller elektriskt ljus

Allt ljus är inte likadant.

En viktig skillnad mellan dagsljus och elektriskt ljus är dagsljusets växlande intensitet, färg och riktning, under dagen och natten och över årstiderna. Alla dessa påverkar variationen i uppfattningen inom ett utrymme.

Riktningen, i vilken ljuset faller, beror också på placeringen av fönster och belysningsarmaturer. Dagsljus som tränger igenom fasadfönster, takfönster eller takljusmoduler ger en mer diagonal ljusriktning, medan elbelysningen i taket ger en mer vertikal belysning.

Dagsljus inom ett utrymme ger en lämplig blandning av direkt och indirekt ljus. Denna mix förbättrar den tredimensionella uppfattningen av objekt genom att ge verkliga skuggor och reflektioner.

Ett utrymme med endast indirekt ljus kommer att sakna direktljuskomponenten, vilket hjälper oss att skilja på form och struktur. Ett sådant utrymme kan uppfattas som tråkigt och otilltalande.

Ökad pigghet

De flesta människor skulle förmodligen hålla med om, kanske utan att veta exakt varför,  att dagsljus får oss att må bra. Dagsljus är i allmänhet förenat med hälsa, pigghet och inspiration.

Anledningen är kopplad till hur människokroppen och sinnet regleras av dygnsrytmen. För att bibehålla en god hälsa behöver vi såväl lämpliga ljussignaler under dagen som mörker på natten. Till exempel hjälper ljuset på morgonen till att synkronisera vår biologiska klocka och öka vår pigghet, vilket banar väg för bättre resultat under dagen.

Elektriskt ljus spelar roll vid design med dygnsrytmen i åtanke, särskilt med moderna framsteg som LED-belysning. Dock kan det inte ersätta dagsljus. Dagsljusets färgkomposition är rik på våglängderna som stöder våra dygnsrytmer och ljusa på de tiderna under dagen som är viktigast för dessa processer. Detta förstärker hur viktigt det är att arkitektonisk design utnyttjar dagsljuset på ett bra sätt.

Hur dagsljus förbättrar resultatet

Dagsljus påverkar vår hälsa och pigghet. Även har dagsljus ett långvarigt rykte om att det förbättrar resultat för både elever och människor som arbetar.

Studier som går tillbaka till 1980-talet har visat att dagsljuset höjer humöret, stärker moralen, minskar trötthet och är mindre ansträngande för ögonen. Företag har också upptäckt, efter att ha flyttat till byggnader med bättre dagsljus, att prestationer och produktivitet vanligtvis förbättras.

En studie från 2002² visade bland annat att inlärningsmiljöer som är fulla med naturligt dagsljus resulterar i en mer effektiv inlärning.

Studien visade att elever i klassrum med de största fönsterpartierna eller de högsta dagsljusnivåerna uppnådde betydligt högre poäng (7–18 %) på standardiserade tester än elever med de minsta fönsterpartierna eller de lägsta dagsljusnivåerna.

Tips för att designa klassrum

Här är tre tips som arkitekter och designers bör överväga när de utformar klassrum:

 1. Använd dagsljus som huvudkälla till belysning, med elektriskt ljus som en viktig sekundärkälla, speciellt när det inte finns tillräckligt med dagsljus ute.
 2. Integrera dagsljus i den övergripande skoldesignen: framgångsrika arkitektoniska dagsljuslösningar är välintegrerade och kombinerar fördelarna med fönster både i fasaden och i taket.
 3. Dagsljus är mycket viktigt, men glöm inte utsikten. Från en studie av kontorsarbetare³ drogs slutsatsen att en utsikt mot naturen föredras jämfört med en utsikt över infrastruktur som skapats av människor. Mer specifikt uppskattade arbetarna information om yttre förhållanden – i synnerhet plats, tid, väder, natur osv. Takljusmoduler och takfönster är särskilt effektiva för att uppnå detta. 

Källor

 1. Clever Classrooms (2015), Summary report of the HEAD project, University of Salford, Manchester.
  2. Heschong, L. (2002) Daylighting and Human Performance, ASHRAE Journal, vol. 44, nr 6, sid. 65–67.
  3. Christoffersen, J., & Johnsen, K. (1999). Vinduer og dagslys - en feltundersøgelse i kontorbygninger. Hørsholm: SBI forlag. SBI-rapport, Bind. 318.